Plan de Estudios

Nota.- Cada crédito equivale a 10 horas lectivas.

Ciclo Institucional.- Plan Antiguo

Tercer Curso

Introducción a la Teología

Teología Fundamental

Introducción Gral. a la Sda. Escritura

S. Escritura, A. T.: Libros Históricos

S. Escritura: Sapienciales y Salmos

S. Escritura: Introducción al Nuevo T.

Teología Moral Fundamental

Historia de la Iglesia: Edad Antigua

Historia de la Iglesia: Edad Media

Patrología

4’5 créditos

7’5 créditos

6 créditos

4’5 créditos

4’5 créditos

6 créditos

6 créditos

6 créditos

4’5 créditos

6 créditos

Cuarto Curso

Eclesiología Fundamental

Trinidad

Antropología Teológica: Creación

Sgda. Escritura: Libros Proféticos

Sgda. Escritura: Evgs. Sinópticos

Teología Moral Especial I

Hª de la Iglesia: Edad Moderna

Hª de la Iglesia: Edad Contemporánea

Derecho Canónico I

Doctrina Social de la Iglesia

6 créditos

6 créditos

6 créditos

4’5 créditos

7’5 créditos

6 créditos

4´5 créditos

4’5 créditos

6 créditos

3 créditos

Quinto Curso

Cristología

Mariología

Antropología Teol.: Gracia y Virtud.

Escatología

Liturgia y Sacramentos en General

Sgda. Escritura: S.Juan

Sgda. Escritura: Hechos y Cartas

Teología Moral Especial II

Derecho Canónico II

Confesiones Cristianas:

7’5 créditos

3 créditos

6 créditos

4´5 créditos

6 créditos

75 créditos

7’5 créditos

6 créditos

6 créditos

4’5 créditos

Sexto Curso

Teología Pastoral

Teología Catequética

Eclesiología Sistemática

Sacramento del Orden

Bautismo y Confirmación

Eucaristía

Penitencia y Unción

Teología del Matrimonio

Teología Espiritual

Derecho Canónico III

Historia de la Teología

6 créditos

6 créditos

6 créditos

4’5 créditos

6 créditos

6 créditos

6 créditos

6 créditos

3 créditos

6 créditos

3 créditos


PLAN NUEVO (CENTRO AGREGADO)

Comeza co Curso 2001-2002

CURSO I

1. Filosofía da Linguaxe (4 cr.)

3. Historia da Filosofía Antiga e Media (6 en)

4. Psicoloxía Xeral e Relixiosa (4 cr.)

5. Fenomenoloxía e Historia das Relixións (4 cr.)

6. Socioloxía (3 cr.)

7. Introducción ó Cristianismo

(Introducción ó Novo Testamento e ó misterio de Cristo) (3 cr.)

8. Introducción xeral á Sagrada Escritura (4 cr.)

9. Propedéutica Filosófica (2 cr.)

10. Lingua Latina (4 cr.)

11. Lingua Grega (4 cr.)

12. Metodoloxía (2 cr.)

13. Idioma Moderno

CURSO II

1. Metafísica (4 en)

2. Historia da Filosofía Moderna e Contemporánea (6 cr.)

3. Antropoloxía Filosófica (4 cr.)

4. Libros Históricos (4 cr.)

5. Libros Proféticos (4 cr.)

6. Introducción á Teoloxía e Teoloxía fundamental (6 cr.)

7. Teoría do coñecemento e Filosofía da Ciencia (4 cr.)

8. Ética (4 cr.)

9. Lingua Latina (3 cr.)

10. Lingua Grega (3 cr.)

11. Idioma Moderno

CURSO III

1. Teodicea (3 cr.)

2. Libros Sapienciais (2 cr.)

3. Sinópticos (5 cr.)

4. Liturxia (4 cr.)

5. Misterio do Deus Cristián (4 cr.)

6. Antropoloxía Teolóxica Fundamental (3 cr.)

7. Cristoloxía e Marioloxía (7 cr.)

8. Teoloxía Moral Fundamental (4 cr.)

9. Historia da Igrexa Antiga e Media (6 cr.)

10. Seminario (4 cr.)

CURSO IV

1. Feitos e Cartas Apostólicas (5 cr.)
2. Antropoloxía Teolóxica Especial (4 cr.)
3. Eclesioloxía Fundamental e Especial (6 cr.)
4. Patroloxía (4 cr.)
5. Teoloxía Sacramental I: Sacramentos en Xeral, Bautismo e Confirmación (4 cr.)
6. Teoloxía Moral da Persoa (4 cr.)
7. Teoloxía Pastoral Fundamental (3 cr.)
8. Historia da Igrexa Moderna (3 cr.)
9. Dereito Canónico Fundamental (4 cr.)
10. Seminario (4 cr.)

CURSO V

1. Escritos de San Xoán (5 cr.)
2. Teoloxía Sacramental II: Penitencia e Unción (4 cr.)
3. Teoloxía Sacramental III: Eucaristía e Orde (6 cr.)
4. Teoloxía Sacramental IV: Matrimonio (3 cr.)
5. Escatoloxía (3 cr.)
6. Teoloxía Moral Social (4 cr.)

7. Te oloxía Pastoral Especial (3 cr.)
8. Teoloxía e Historia da Espiritualidade (2 cr.)
9. Historia da Igrexa Contemporánea (3 cr.)
10. Dereito Canónico Especial (4 cr.)
11. Seminario (4 cr.)

CURSO PASTORAL

1. Pastoral Sectorial (4 cr.)
2. Homilética (2 cr.)
3. Síntese Teolóxica e Historia da Teoloxía (4 cr.)
4. Liturxia Especial (2 cr.)
5. Dereito Canónico Especial e Práctica Parroquial (4 cr.)
6. Seminario
7. Ecumenismo (2 cr.)
8. O resto dos créditos elexiranse do 1° curso do Bienio.